tphcm-lap-dat-camera-xu-ly-vi-pham-giao-thong(1)

TPHCM lắp đặt camera xử lý vi phạm giao thông
[01/12/2015 15:57:23] T? ngày 1/12/2015, Phòng C?nh sát giao thông Ðu?ng b?-Ðu?ng s?t (Công an thành ph? Hà N?i) tri?n khai hình th?c ph?t ngu?i l?i vi ph?m giao thông qua h? th?ng camera giám sát trên d?a bàn thành ph? Hà N?i. G?n 400 camera du?c l?p d?t t?i các nút giao thông tr?ng di?m, ph?c t?p trên d?a bàn thành ph? d? ph?t ngu?i l?i vi ph?m giao thông. Ð?i v?i nh?ng tru?ng h?p không d?ng ngay du?c phuong ti?n d? x? lý, Phòng C?nh sát giao thông Ðu?ng b?-Ðu?ng s?t s? có van b?n g?i ch? phuong ti?n vi ph?m ho?c d?i di?n ch? phuong ti?n, hay ngu?i có hành vi vi ph?m dua phuong ti?n d?n tr? s? Công an d? gi?i quy?t theo quy d?nh c?a Pháp lu?t. Trong ?nh: G?n 400 camera du?c l?p d?t t?i các nút giao thông tr?ng di?m, ph?c t?p trên d?a bàn thành ph? d? ph?t ngu?i l?i vi ph?m giao thông. ?nh: Doãn T?n – TTXVN

TPHCM lắp đặt camera xử lý vi phạm giao thông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *